Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

Tento reklamační řád pro velkoobchod firmy BRAVSON GROUP s.r.o. (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží prostřednictvím velkoobchodního internetového obchodu Bravson.sk umístěného na webovém rozhraní https://www.bravson.sk/ mezi naší společností

BRAVSON GROUP s.r.o.
Nová 445, 683 54 Otnice, Česká republika
IČ: 08754284
DIČ: CZ08754284
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 115275
Telefonní číslo: +421 948 205 574
Kontaktní e-mail: info@bravson.sk  
Adresa pro doručování: BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany, Česká republika

jako prodávajícím

a jinou podnikající fyzickou osobou nebo podnikající právnickou osobou jako kupujícím.


1. Odpovědnost prodávajícího za vady

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. Práva kupujícího z vadného plnění

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

2.2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- odstranění vady opravou věci;
- přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
- odstoupení od smlouvy.

2.3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

- odstranění vady; nebo
- přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

2.5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

- došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
- kupující použil věc ještě před objevením vady;
- kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

- kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen z části, vrátí  kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

3.2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
- věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
- vyplývá-li to z povahy věci.

4. Postup při reklamaci

4.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

4.2. Závazný postup při reklamaci:

4.2.1. Vždy se snažíme situaci řešit, a proto nás prosím nejprve vždy informujte telefonicky nebo emailem předem o reklamaci zboží.
4.2.2. V případě reklamace vyplňte A1 Logo WORDFormulář pro uplatnění reklamace, kde je třeba doplnit všechny potřebné údaje včetně podrobného popisu reklamované závady a dokument vytiskněte a podepište. (k reklamaci můžete přiložit také foto či video)

4.2.3. Formulář pro uplatnění reklamace a kopii daňového dokladu vložte ke zboží, které zabalte tak, aby bylo bráněno k poškození výrobku při přepravě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.

4.2.4. Reklamaci zašlete kompletní (ne pouze poškozenou část) na naši adresu:
BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany, Česká republika

4.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží. 

5. Vyřízení reklamace 

5.1. Po obdržení Vaší reklamace začíná plynout 30-ti denní lhůta na vyřešení reklamace. Během tohoto období bude odborně posouzena Vaše reklamace. 

5.2. Bude-li reklamace oprávněná a kupující nespecifikuje způsob řešení

- vyřešíme reklamaci formou opravy zboží;
- v případě, že již nebude možné zboží opravit, zašleme Vám nové zboží;
- pokud již stejné zboží nebude dostupné, vrátíme Vám kupní cenu za dané zboží.

5.3. V případě, že by se jednalo o neoprávněnou reklamaci, bude Vám zboží ve stejném stavu jako dorazilo, zasláno zpět na Vaši adresu. 

5.4. Ke každé reklamaci od nás obdržíte vyrozumění v podobě reklamačního protokolu a popisem zjištěného stavu.

6. Záruční doba

6.1. Na dodávané zboží poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců (kromě zákonem stanovených výjimek).

6.2. Na zboží podléhající rychlé zkáze se nevztahuje klasická záruční doba 24 měsíců. U zboží tohoto typu udává výrobce minimální trvanlivost zboží, která je vždy uvedena na obalu viz lhůta spotřeby. Jako prodávající Vám garantujeme na dané zboží minimální trvanlivost po dobu 3 měsíců od data převzetí.

6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7. Záruční list

 7.1. K uplatnění reklamace poslouží kopie daňového dokladu (faktury), která slouží prodávajícímu jako záruční list.

 8. Obecná poučení k uplatnění reklamace

8.1. Jakožto kupující je možné uplatnit na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nevznikly neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze nebo mechanickým poškozením.

8.2. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

8.3. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li stanovená lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

A1 Logo WORDFormulář pro uplatnění reklamace

Nakúpte po telefóne (Po-Pá: 8:00-16:00)